Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STATUS PRAWNY JEDNOSTKI

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie podkarpackim i stanowi aparat pomocniczy Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie. Jest to jednostka budżetowa finansowana z budżetu Wojewody Podkarpackiego. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie została ustalona Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie ustalenia siedzib jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich (MP Nr 45, poz. 638 z 1998r.).

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii działa na podstawie aktów prawa polskiego:

 1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1557, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r., poz. 824 z późn. zm.);
 3. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252);
 4. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r., poz. 1967, z późn. zm.);
 5. ustawa z dnia 10 grudnia 2003r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz.U. z 2019 r. nr 475);
 6. ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 260);
 7. ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 1149, z późn. zm.);
 8. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz. 122);
 9. ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1392, z późn. zm.);
 10. ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. z 2017 r., poz. 453);
 11. ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i  organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2134);
 12. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55);
 13. ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 499, z późn.zm.);
 14. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 265, z późn. zm.);
 15. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464);
 16. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224);
 17. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.);
 18. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 19. ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystywania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U. z 2019 r., poz 1401)

Do każdego wymienionego powyżej aktu prawnego zostały wydane akty wykonawcze w formie Rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw administracji, jak również 2 zarządzenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Informację o aktach prawa Unii Europejskiej odnoszące się do funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej można znaleźć na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Wersja XML