Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akredytacja w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

Akredytacja laboratorium jest ogólnie przyjętym w Unii Europejskiej potwierdzeniem wiarygodności i jakości wykonywanych badań. Certyfikat akredytacji potwierdza kompetencje laboratorium do wykonywania badań zgodnie z określonym Zakresem Akredytacji.

Wszystkie Pracownie Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krośnie pracują w systemie zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 + AC:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 527.


Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Nr AB 527

Brak opisu obrazka


 

 


Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie posiada szeroki zakres akredytowanych badań obejmujący:

Pełen zakres akredytacji Laboratorium dostępny na stronie

www.pca.gov.pl

 


Laboratorium zapewnia i utrzymuje wysoką jakość wykonywanych badań m.in. poprzez:


POLITYKA JAKOŚCI

Ochrona zdrowia zwierząt i właściwa jakość zdrowotna produktów pochodzenia zwierzęcego oraz jakość zdrowotna pasz stanowią skuteczną barierę dla ochrony zdrowia człowieka, jak też determinują ochronę gospodarki narodowej w sektorze produkcji zwierzęcej. Obiektywne, o najwyższej jakości badania laboratoryjne zdrowia zwierząt, żywności i pasz stanowią ważne ogniwo w zabezpieczeniu populacji ludzi przed groźnymi chorobami odzwierzęcymi oraz czynnikami zanieczyszczającymi środki spożywcze.

Polityką Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie w odniesieniu do Zakładu Higieny Weterynaryjnej jest realizacja badań laboratoryjnych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz nadzoru nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Realizujemy badania uwzględniające wymagania prawne, spełniające oczekiwania
i potrzeby klientów, co pozwala nam na osiągniecie sukcesu, wzrost pozycji i wiarygodności Laboratorium oraz jednocześnie daje satysfakcję i gwarantuje stały rozwój.

Polityką w odniesieniu do Terenowych Pracowni Wytrawiania województwa podkarpackiego jest uzyskanie wiarygodności ich działania oraz spełnienie wymagań prawnych.

 

Nasze cele pragniemy osiągnąć poprzez utrzymywanie skutecznego systemu zarządzania, który zapewni:

Zobowiązujemy się do:

Do osiągnięcia naszych celów będziemy stosować następujące działania i środki:

 

DEKLARACJA KIEROWNICTWA

Polityka jakości jest realizowana z udziałem całego kierownictwa oraz w pełni zaangażowanego, wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego personelu Laboratorium. Wprowadzony w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie system zarządzania obejmuje całą załogę, która zobowiązała się do stosowania jego zasad. Personel Laboratorium posiada odpowiednie przygotowanie, zaznajomił się z dokumentacją systemu zarządzania i ma do niej dostęp, rozumie znaczenie spełnienia wymagań klienta, jak też wymagań prawnych oraz stosuje w praktyce obowiązujące dokumenty tego systemu.

Naszą zasadą jest nieodstępowanie od przyjętej polityki jakości i procedur. W wyjątkowych przypadkach, dopuszczane są odstępstwa, które muszą być udokumentowane i zatwierdzone przez upoważnione osoby.

 

Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją polityki jakości w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie jest Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, który zobowiązuje Kierownika Zakładu Higieny Weterynaryjnej do zachowania zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025 + Ap1:2007 + AC:2007 oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania.

 

informację wytworzył(a): Małgorzata Wójcik
za treść odpowiada: Małgorzata Wójcik
data wytworzenia: 12 październik  2015r.

 

 

 

 
Wersja XML